+48 697 001 122

+48 667 667 697

OSK Paluszyński

ul. Przemysłowa 120

62-500 Konin

 

         Klauzula informacyjna.

         Polityka cookies.  

         Copyrigh 2022 OSK Paluszyński        Created by  WebWave. 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU Włodzimierz Paluszyński,                   NIP: 6651780232.

 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

      I.  zawarcie umowy w celu wykonania usługi 

           szkoleniowej;

    II.  prawnie uzasadnionym interesem

          Administratora jest obsługa osoby szkolonej;

  III.  przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia

          obowiązku prawnego ciążącego na

          Administratorze;

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi szkoleniowej.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców oraz Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r.

 

5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora uważa się w szczególności instruktorów, wykładowców.

 

6. Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane niezbędne do wykonania usługi szkoleniowej.

 

7. Jeżeli w czasie świadczenia usługi zdecydujesz się podać przez Ciebie dane wrażliwe wskazane w art. 9 pkt. 1 RODO tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej lub dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa – art. 10 RODO to jest to działanie dobrowolne, zaś podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz praw ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. W celu realizacji swoich uprawnień należy złożyć stosowne żądanie Administratorowi na podany w pkt. 1 adres.

 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o szkolenie.

 

12. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.